Het boek Openbaringen is een belangrijke set met instructies voor het eindtijd-leger van God. Het gaat over de laatste oorlog op aarde, een tijd van verdrukking. Soms denken mensen dat deze verdrukking alleen wordt beleefd door mensen die niet voor Jezus hebben gekozen, ze wijzen daarom het boek Openbaringen af omdat het niet relevant zou zijn. Lees de onderstaande teksten eens door en vraag jezelf af of de “opname van de gelovigen” komt vóór de verdrukking of er na?

Matt 24:9 Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. 10 Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. 11 Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen. 12 Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. 13 Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden.

Matt 13:20 Die op de rotsgrond is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en meteen met vreugde aanneemt.21 Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik; als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord, komt hij meteen ten val.

Mark 13:13 Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde volhardt, die zal gered worden.

Luk 17:24 Want zoals een bliksemstraal opflitst, en de hemel verlicht van de ene kant tot de andere, zo zal de Mensenzoon zijn op zijn dag. --

--30 Net zo zal het zijn op de dag dat de Mensenzoon zich zal openbaren. 31 Wie die dag op het dak zit, en zijn spullen beneden in huis heeft staan, moet niet naar beneden gaan om ze te halen, en wie op het land is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet. 32 Denk aan de vrouw van Lot! 33 Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen; wie het verliest, zal het vernieuwen. 34 Die nacht, zeg Ik je, zullen er twee mannen op een bed liggen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 35 Twee vrouwen zullen samen koren malen; de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.’

 Hand 2:19 Ik zal wonderen verrichten aan de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en walmende rook. 20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote en stralende dag. 21 Dan zal het gebeuren dat ieder die de naam van de Heer aanroept, gered zal worden.

1Kor 15:51 En nu vertel ik u een geheim: wij zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen, 52 opeens, in een oogwenk, bij de laatste trompet; want de trompet zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij zullen van gedaante veranderen. [Matt 24:31]

1Thess 4:15 En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer: wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, wij zullen hen die ontslapen zijn in geen geval voorgaan. 16 Want wanneer het bevel gegeven wordt, als de stem van de aartsengel en de trompet van God weerklinken, dan zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen, en eerst zullen de doden opstaan die in Christus zijn; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.

2Thess 2:1 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, 2 dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet,  tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.

1Thess 3:4 Toen wij bij u waren, hebben wij u al voorspeld dat ons onderdrukking te wachten stond; en dat is ook uitgekomen, u weet ervan!

2Thess 1:4 Wij roemen dan ook over u in de gemeenten van God, omdat uw geloof standhoudt onder al de vervolging en onderdrukking die u moet verduren: 5 een bewijs dat Gods rechtvaardig oordeel u geschikt zal bevinden voor het koninkrijk van God, waarvoor u nu lijdt. 6 Want het is rechtvaardig dat God hen die u onderdrukken, met onderdrukking vergeldt, 7 en dat Hij u die onderdrukt wordt, samen met ons rust geeft, wanneer de Heer Jezus zal verschijnen en met zijn machtige engelen uit de hemel zal neerdalen 8 in een laaiend vuur. Dan zal Hij afrekenen met hen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus.

De enige twee kerken in de brieven van Jezus aan de Kerken in het boek openbaringen die zich niet hoefden te bekeren, waren... de kerken die leden onder de vervolging, de 2de en de 6de kerk. De rest wel! Die moesten zich bekeren omdat ze nog niet radicaal genoeg waren dat ze erom vervolgd werden. Er was nog zoveel wereldgelijkvormigheid dat ze niet vervolgd werden.

Als je niet snapt dat we in een oorlog verwikkeld zijn, dan ga je die oorlog verliezen. Dat is het probleem met de gedachte dat we hier vandaan worden gehaald vóórdat de verdrukking begint... want wie dat gelooft gaat niet zijn wapenen gereed maken om de overwinning te gaan halen.

  1. Zoals de bliksem voor iedereen zichtbaar is..... zo is de komst van Jezus duidelijk zichtbaar. De opname valt samen met de Komst van jezus. De opname gaat dus niet ongemerkt. We verdwijnen niet als een dief in de nacht.

  2. Ondanks verdrukking moeten wij tot het einde toe volhouden.

  3. Laat niemand je misleiden door te zeggen dat de opname komt vóóŕ de openbaring van de antichrist.

  4. 1 Thess 4:18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

  5. Op dit moment is het nog goed mogelijk om maar half voor Jezus te leven, maar als de duivel straks alles uit de kast haalt, dan heb je een goede verdediging nodig om niet te bezwijken voor verleidingen.

  6. Hoor wat de geest tot de gemeente zegt (openbaring staat dit 7 keer vermeldt)

Wees vrijmoedig om een reactie te plaatsen en vragen te stellen,

Jef

 

Beste Jef,
Wat jammer voor jou dat ik nu eerder bij Jezus ben dan jij. Want ik ben zo blij dat God mij bewaart voor de ure der verzoeking die over de wereld komt, en dat Hij op een andere plek zegt; gij weet wat hem (satan) thans weerhoudt. Die weerhouder is de Heilige Geest die in Gods kinderen woont. Hij heeft ons immers macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden!
Afgelopen maandagmorgen zongen we een lied waar staat dat Jezus zijn bruid komt halen, maar weet je, Jezus komt helemaal zijn bruid niet halen, maar komt naar de bruid toe voor het bruiloftsfeest. Je weet toch dat Israël de bruid is en de gemeente het lichaam van Christus. Jezus is het hoofd en moet eerst met het lichaam verenigd zijn om naar de bruid te kunnen komen, want wees eerlijk wat is een bruidegom zonder lichaam. Israël als bruid, daarover is Jesaja 62:4 immers heel duidelijk, nergens in het Woord van God wordt de gemeente de bruid genoemd, dat hebben mensen ervan gemaakt die de vervangings theologie aanhangen.

 

[quote: Israël als bruid, daarover is Jesaja 62:4 immers heel duidelijk..]

Hoi , leuk om even samen na te denken, je citeert Openbaringen 3:10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
Ik denk dat de beproeving die hier bedoeld wordt even iets anders is dan de verdrukking die een christen in de wereld heeft. Dit is namelijk een beproeving die door de Here zelf gebracht wordt en niet door de wereld.
Ik ben nieuwsgierig hoe jij bij de conclusie komt dat de weerhouder hetzelfde is als de Heilige Geest. Heb je daar tekst verwijzingen bij?

Je redenatie over het lichaam en het hoofd is wel erg plastisch, want de Heilige Geest kan bijvoorbeeld vergeleken worden met water, wind en olie. Allemaal anders, het zijn maar metaforen, die moet je misschien niet zo letterlijk opvatten. Ik denk niet dat Jezus aan de rechterhand van de Vader zit zonder een lichaam. Een troon met daarop alleen het hoofd van Jezus? Nee, als hij wederkomt dan heeft hij een lichaam net als in
John 20:27 en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’

Volgens mij is er geen verschil tussen Israël en de Bruid want:
2Cor 11:2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.
Tegen wie spreekt Paulus? Alleen maar tegen Joden, of ook tot ons?

Zach 2:11 (2:15) Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal ik wonen.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft.

Het wordt één volk, geen twee
Efeze 2:14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.

Openb 19:7 Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

Volgens mij maakt het daarom niet zoveel uit of je Joods bloed in je aderen hebt stromen. Hoe zou het anders ook kunnen als er een Joodse man in de gemeente komt en hij wil lid worden, is het dan zowel het lichaam als ook de Bruid?
En ook voor mensen die 25 procent Joods zijn zou het veel te ingewikkeld worden waar ze bij horen. Iedereen die geloofd in de Jezus de Messias is de Bruid.
Jef

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen