affHVGDR 18 19 2

 

Ook in het seizoen 2018-2019 zetten we ons met vreugde in om een Plek van eenparige aanbidding en gebed te bouwen in onze plaats Drachten voor Jezus.
Opdat Hij in onze plaats plek vindt - harten vindt - om te wónen en te rústen.
Zoals David in Psalm 132 zegt:
'Voorwaar, ik zal de tent van mijn woning niet binnengaan,
noch de sponde mijner legerstede beklimmen,
voorwaar ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen,
noch sluimering een mijn oogleden,
totdat ik voor de Here een plaats gevonden heb,
een woning voor de Machtige Jakobs.'

Davids hart ging uit naar God, drááide om God, gepassioneerd als hij was om Gods Tegenwoordigheid dicht bij zich te hebben. HIj bouwde in Jeruzalem, zijn regeringsstad, een Tent voor de Heer, en wist niet hoe snel hij de ARK van Gods Tegenwoordigheid naar die Tent zou vervoeren. En toen Die er was, stelde hij in dat er dag en nacht aanbeden moest worden. De 288 geselecteerde, goed opgeleide zangers onder de Levieten werden verdeeld in groepen (12x24) zodat ze elkaar konden aflossen om steeds de Naam van de eeuwige te verhogen en te bezingen. Door zó God op de eerste plaats te zetten, en de hele maatschappij rondom de aanbidding van God de Allerhoogste in te richten, werden hij en zijn land bijzonder gezegend. Oorlogen werden gewonnen, vijanden verdreven, vrede en vreugde vervulde het land.
Elke koning na hem die God vreesde en deze orde 'naar de instellingen van David, Gods knecht' herstelde, ontving bloeitijden in het land. 
Helaas werd dit orincipe ook vaak verlaten en
Na de ballingschap wordt ook als eerste het altaar en daarna de Tempel herbouwd. Ook weer naar de orde van David. En toen dat werk vertraagde riep Haggai het volk op: hoe lang zul je nog voor je éigen huis gaan terwijl Gods Huis er verwoest bij ligt? (Snap je dan niet dat je moeiten en teleurstellingen voortkomen uit het feit dat je God op de tweede plaats stelt? Immers al het goede komt van HËM!)
Zo roepen ook wij in deze tijd om Jezus op de eerste plaats in ons leven te zetten en samen Gods Huis te bouwen in Drachten.
Zelfs nu het leven zo gejaagd en vol stress is, roepen we op om onze eerste liefde aan Hem te geven. (Júist nu.... want het is juist de vijand die ons maatschappelijk systeem zo druk doet zijn!)
Hem te zoeken met ons gehele hart (Jes.55:), ernaar te jagen om Hem te kennen (Hos.6:1,2)
En HIj blijkt dat zo waard.... Hij blijkt zo móói....zo fascinerend.... Hij heeft zoveel innerlijke rijkdom voor ons in petto..... en vervult onze stoutste dromen... bij Hem zíen we ons doel...... komen we tot ons doel!

In dit seizoen is ons thema 'Ontmoet de Bruidegom'.
Zoals Hosea 6 zegt: 'Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jágen Hem te kennen!'
In Hosea 2 zien we dat Hij ernaar overlangt dat we Hem op een nieuwe manier leren kennen: niet langer als Meester, maar als Bruidegom!
Zo wil Hij zich laten kennen door ons, in een meest intieme relatie....
Hij wil ons ZIjn hartstochtelijke hart laten kennen waarmee Hij naar ons verlangt en ons liefheeft... het ontmoeten van dát hart verandert voorgoed ons leven!

Als je verlangend bent om Hem zo te leren kennen, kom en doe mee!
Alleen sámen zijn we in staat de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van ZIjn liefde te doorgronden...(Ef.3:18).. we hebben elkaar nodig....we hebben jóu nodig om Hem meer te kennen! 
Terwijl we onszelf geven om Hém te aanbidden en Hem te kennen, vindt Hij steeds meer in ons Zijn Woonplek... zo mooi zit alles in elkaar!


Verdere gebedstijden volgen nog.